Jeg har fået en idé, der udspringer af mit afsluttende masterprojekt på Master i Børns Litteratur og Medier. Mit projekt hedder Emergent literacy og højtlæsning i vuggestuen, og omhandler den højtlæsning, der dels allerede finder sted og dels kan finde sted i vuggestuen, dermed henvender jeg mig primært med Mini Bogskabet til pædagoger med ansættelse i vuggestuer eller dagplejere.
Mit masterprojekt giver et teoretisk forskningsmæssigt belæg for at mene, at højtlæsning med målet emergent literacy med fordel kan finde vej til vuggestuerne, og yderligere finder jeg belæg for, at de, der praktiserer højtlæsning, bør gøre det bevidst: Hvilket mål har vi med vores højtlæsning, hvilke bøger kan hjælpes os til at nå vores mål?
Hvad er literacy?
I mit masterprojekt gør jeg brug af Nationalt Videnscenter for Læsnings definition af literacy, som værende kompetencer til at afkode, forstå og anvende bogstaver og tal etc. – og tilføjer yderligere: samt en forståelse for at begrebet ikke skal se som én kompetence men tværtimod som en livslang læringsproces.
Hvad er emergent literacy?
Dén literacyudvikling der sker fra barnet er nyfødt og frem til skolestarten i seks års alderen, hvor den formelle læring påbegyndes.
Da emergent literacy dermed dækker hele 0-6 års området, har det været nødvendigt at indkredse, hvilke kompetencer, indenfor begrebet, det lille barn på 0-3 år kan opnå ved højtlæsning, og aktiviteter forbundet med højtlæsningen. Dette gør jeg under overskrifterne:
Barnets fonologiske opmærksomhed– her arbejdes der med barnets fornemmelse for bogstaver og ord.
Barnets ordforråd– her arbejdes der med barnets forståelse for det, der læses og samtidig på at styrke ord og begreber hos barnet, der har afsæt i barnets verden.
Barnets narrative kompetence– her arbejdes med barnets forståelse for at historien er fiktiv, og på hvilken rolle illustrationerne spiller for fortællingen.
Barnets viden om bogen som medie– her arbejdes på barnets forståelse for bogen som et objekt, hvordan skal den bruges, hvor åbner man, hvordan holder man den, etc.
Mit mål er månedligt at præsentere en bog, der kan bruges til højtlæsning i vuggestuen, og samtidig præsentere aktiviteter, der kan være med til at fremme emergent literacy hos barnet og børnegruppen. Bogen vil være udvalgt på baggrund af ovenstående emergent literacy overskrifter, og det sikres gennem årets tolv måneder, at der arbejdes med alle fire hovedmål.
På sigt er det mit håb at Mini Bogskabets læsere og følgere vil dele deres egne gode praksis erfaringer med højtlæsning i vuggestuen og med de enkelte bøger.
Mini Bogskabet kan følges på både Facebook og Instagram.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *